Det här är vår gamla hemsida som inte längre får nytt innehåll. Den nya sidan hittar du på adressen www.munksnasspejarna.fi

Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Scoutmetoden

Scoutmetoden beskriver grunderna i hur scoutverksamheten bedrivs. Denna version av scoutmetoden är fastställd av Finlands Svenska Scouter år 2007 och grundar sig på världsförbundens metoder.

Scoutmetoden

1. Att leva enligt scoutingens värderingar

Scoutlöftet, -lagen, -idealen och valspråket beskriver scoutingens värderingar. Genom att följa dem binder sig scouten till scoutingens värderingar.

2. Symbolik

Scoutsymboliken omfattar sätt att verka, innehåll och föremål som har en gemensamt känd betydelse. Barn och unga sammanförs med hjälp av gemensamma symboler till den egna gruppen, till kåren och till den världsomfattande scoutrörelsen.

3. Verksamhet med stigande svårighetsgrad

Var och en får lämpligt utmanande uppgifter. Ett för åldersgruppen lämpligt program hjälper scouten att växa.

4. Patrullsystemet

I scoutverksamheten fungerar man i grupper av jämlika i vilka man tillsammans fattar beslut och delar på ansvaret.

5. Learning by doing

Att lära sig genom att göra är naturligt för barn och unga. Inom scoutverksamheten lär man sig genom att uppleva och göra.

6. Vuxet stöd

Inom scoutverksamheten verkar barn, unga och vuxna tillsammans. Barn och unga växer, deltar och har möjlighet att påverka sin omvärld för att de har vuxna som stöder dem.

7. Goda gärningar

Inom scoutverksamheten lär sig barn och unga att ta ansvar för sig själv och för andra. Verksamhet som strävar efter andras välmående gynnar gemenskap och grupptillhörighet i samhället.

8. Verksamhet i naturen

Inom scoutverksamheten verkar barn och unga i naturen, som är en upplevelserik verksamhets- och inlärningsmiljö.