Det här är vår gamla hemsida som inte längre får nytt innehåll. Den nya sidan hittar du på adressen www.munksnasspejarna.fi

Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Verksamhet

2 Vargunge
(8-9 år)
3
4 Äventyrsscout
(10-11 år)
5
6 Spejarscout
(12-14 år)
7
8
9 Explorerscout
(15-17 år)
1
2
  Roverscout
(18-21 år)
 
 
 
  Äldre ledare
(22+ år)
 
 

Verksamheten i Munksnäs Spejarna grundar sig på scoutmetoden, med en särskild inriktning på natur- och vildmarksfärdigheter. Sådana färdigheter är t.ex. lägerliv, första hjälp, eldslagning, orientering, naturkännedom, hantverk och matlagning. Dessa färdigheter lär man sig på veckomöten, samt årliga förläggningar, hajker, läger och tävlingar. Särskilt för de yngre scouterna är även en viktig del av verksamheten att leka, ha roligt och vara aktiv.

Scoutverksamheten är indelad i fem åldersgrupper, enligt tabellen till höger. Vilken åldersgrupp man hör till bestäms av vilken årskurs i skolan man går på.

En vargunge, förkortat vu, är en scout som går på årskurs 2-3, dvs. är ungefär 8-9 år gammal. Vargungarna är indelade i grupper som har möte varje vecka under ledning av en vuxen vargungeledare, och deltar dessutom i kårens sommarläger (ca halva lägret) samt den årliga höstförläggningen. Vargungeprogrammet är mera inriktat på lek och pyssel än de äldre scouternas program.

En äventyrsscout, förkortat äs, är en scout som går på årskurs 4-5, dvs. är ungefär 10-11 år gammal. Äventyrsscouterna är indelade i patruller som har veckomöten, och deltar dessutom i sommarläger, höstförläggning, vinterhajk och vårhajk.

En spejarscout, förkortat sp, är en scout som går på årskurs 6-8, dvs. är ungefär 12-14 år gammal. Spejarscouterna är indelade i patruller som har veckomöten, och deltar dessutom i sommarläger, höstförläggning, vinter- och vårhajk, samt andra evenemang som t.ex. scoutfärdighetstävlingar.

Explorerscouterna, förkortat ex, är en scout som går på årskurs 9-2, dvs. är ungefär 15-17 år gammal. Explorerscouterna har inte nödvändigtvis själva möten varje vecka, men fungerar ofta som patrulledare eller vicepatrulledare för de yngre scouterna. De kan i regel delta i alla kårens evenemang, och även många evenemang utanför kåren.

Roverscouterna, förkortat rv, är 18-21 år gamla, och fungerar som ledare i kåren. De kan börja leda vargungar och organisera kårens program. Det ordnas även ibland program riktat särskilt till roverscouterna.

De äldre ledarna är inte en egentlig åldersgrupp, utan omfattar alla ledare som fyllt 22 år. De kan vara aktiva ledare som planerar och utför kårens verksamhet, eller ha en mera passiv stödande roll. De kan även fungera som åldersgruppsansvariga, och därmed övervaka och stöda de yngre ledarna i veckoverksamheten.